Általános Szerződési Feltételek

 1. Rész: Általános rendelkezések
 1. Jelen Általános Egységes Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) DokuCentrum Kft., (1163 Budapest, Veres Péter út 51. Adószám: 13804828-2-42, Számlaszám: 12011409-00140362-00100009), mint eladó, vagy szolgáltató által nyújtott valamennyi termékértékesítésre, bérleti jogviszonyra és szolgáltatására vonatkozik. Bármely ettől a szerződéstől történő eltérés csak a DokuCentrum Kft. és a Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán, vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.
 2. Jelen ÁSZF alkalmazásában a DokuCentrum Kft. által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb kapcsolódó dokumentummal összhangban értelmezendő, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviszonyában az egyedi szerződések (Teljeskörű Üzemeltetési, Rövidtávú Bérleti, Adásvételi, Szoftver támogatási) az elsődlegesek, ezt követően az ASZF rendelkezései az irányadóak, ha az egyes rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne. Megrendelő a DokuCentrum Kft-vel szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy más személy.
 1. Rész: Árak, fizetési feltételek
 1. A számlázás a Szerződésben megjelölt ár alapján történik. DokuCentrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel kötött hosszabb távú (pl. negyedéves, vagy az azt meghaladó hatályú) ármegállapodást a KSH által közzétett hivatalos szolgáltatásokra vonatkozó, éves infláció; a beszerzési ár; a devizaárfolyamok; egyéb járulékos költségek változása esetén egyoldalúan írásban módosítsa. Amennyiben a DokuCentrum Kft., a fentiek szerint, árait módosítja, az esetben az új árak életbe lépését megelőzően legalább 8 nappal erről írásban értesíteni köteles a Megrendelőt. Az új árak életbe lépéséről szóló értesítésig leadott megrendeléseket a DokuCentrum Kft. a régi árak szerint teljesíti.
 2. DokuCentrum Kft. jogosult minden 8 éves kort meghaladó, több mint 12 hónapja szerződésbe kötött Berendezés esetén, az avulásra való́ tekintettel naptári évente (első̋ alkalommal 2017. január 1. napján) az éves áremelésen felül további 2%-al automatikusan emelni a Berendezések TÜSZ árát. 
 3. A termék ellenértéke, a szolgáltatás díja, a bérleti díj kiegyenlítése a Szerződésben meghatározottak szerinti gyakorisággal kiállított - számla alapján - átutalással történik a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. A Szerződésben meghatározott díjak nettó díjak, azok a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. Szerződő Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke DokuCentrum Kft. részére. A fizetési feltételek be nem tartása esetén a DokuCentrum Kft. jogosult előzetes írásos értesítés után, a további szállításokat, szolgáltatásokat szüneteltetni, azokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak készpénzfizetés vagy más megfelelő biztosíték ellenében, követeléseinek behajtása mellett teljesíteni, továbbá választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani. A DokuCentrum Kft. jogosult továbbá azokat a kintlévőségeit, melyek behajtását kockázatosnak tekinti, vagy saját hatáskörében nem megvalósíthatónak ítél meg harmadik fél számára behajtásra átadni, vagy eladni.
 4. Abban az esetben, ha a Megrendelő ellen a felek közötti jogviszony hatálya alatt bármikor jogerős csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy a Megrendelő ilyen eljárásokat kezdeményez maga ellen, a DokuCentrum Kft. jogosult a további szállításokat, szolgáltatásokat leállítani. Jogosult továbbá csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni, és egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani a Szerződést.
 1. Rész: Ajánlatok és megrendelések, szállítási feltételek, eavedi szerződés
 1. A DokuCentrum Kft. által tett bármilyen ajánlat, legyen az katalógusban, egyéb nyomtatványokban, a www.dokucentrum.hu honlapon szereplő, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes. A felek között a Szerződés mindkét fél által történő aláírással tekinthető létrejöttnek. A megrendelő a Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Felek közötti jogviszonyra a Megrendelő általános szerződési feltétele nem irányadó. A DokuCentrum Kft. írásbeli kötelezettségvállalás hiányában nem szavatolja, hogy az áru, bármely a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra alkalmas.
 2. Vis maior, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a DokuCentrum Kft. mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól. A DokuCentrum Kft. a vis maior eseményről köteles a Megrendelőt a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Fia a vis maior a 120 napot meghaladja, és emiatt a DokuCentrum a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani.
 1. Rész: Tulaidonioa fenntartása
 1. Halasztott fizetés, továbbá bérleti jogviszony esetén az adott termékre vonatkozó nyitott számla teljes kiegyenlítéséig, továbbá a bérleti jogviszony teljes tartama alatt a DokuCentrum Kft. az általa leszállított, de még ki nem fizetett termékre, a bérelt berendezésre tulajdonjogát fenntartja. 60 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén a DokuCentrum Kft. jogosult a termék, bérelt berendezés elszállítására. A tulajdonjog fenntartására tekintettel a Megrendelő nem jogosult a terméket értékesíteni, azt megterhelni, bármilyen egyéb formában elidegeníteni, azzal bármilyen formában rendelkezni.
 2. A tulajdonjog fenntartással érintett termék, berendezés harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Megrendelő köteles a DokuCentrum Kft. tulajdonjogát bejelenteni és erről DokuCentrum Kft-t haladéktalanul értesíteni. Tulajdonjog fenntartás esetén az áru harmadik személynek történő - engedély nélküli - eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket a Megrendelő köteles a DokuCentrum Kft-nek engedményezni. A Megrendelő köteles az engedményezés tényéről szerződéses Ügyfelét értesíteni.
 1. Rész: Fuvarozás, kárveszélvviselés. csomagolás
 1. A megrendelt termék, berendezés leszállítását, a felek ettől eltérő megállapodása hiányában a DokuCentrum Kft. végzi saját eszközeivel vagy megbízott fuvarozó útján, a Felek által előre egyeztetett időpontban. A DokuCentrum Kft. a szállítás költségét a Szerződésben rögzíti.
 2. A Megrendelő köteles a leszállított áru, termék, berendezés (a továbbiakban együtt: termék) átvételére. Amennyiben a Megrendelő ezeket nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a DokuCentrum Kft. jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 20% meghiúsulási kötbért fizetni a DokuCentrum Kft- nek. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Megrendelő köteles az áru teljes vételárát a DokuCentrumnak megfizetni. DokuCentrum Kft. a terméket biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban adja át a Megrendelőnek, kivéve a már előinstallált, vagy üzembe helyezett berendezéseket. A szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: a Megrendelő teljes nevét, a termék típusát, darabszámát, esetleges azonosító számot is, továbbá az átvétel dátumát, és helyszínét, az átvevő személy nevét, bélyegzőlenyomatot és aláírást. A szállítólevelet olvashatóan kell kitölteni.
 3. Amennyiben a terméket a DokuCentrum Kft. szállítja ki a Megrendelő részére, az esetben a kárveszélyviselés a Megrendelő telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen a termék átadásával száll át a Megrendelőre. A termék rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó a termék rakodását végzi. Amennyiben a terméket a Megrendelő szállítja, az esetben a kárveszély a terméknek a Megrendelő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a DokuCentrum Kft. végzi. Abban az esetben, ha az Ügyfél, vagy annak megbízottja rakja fel a terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a terméknek a Megrendelő részére történő átadásával száll át, a DokuCentrum Kft. telephelyén.
 4. A Megrendelő a DokuCentrum Kft. tulajdonában lévő termékek állagmegóvása érdekében a tőle telhető legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Amennyiben a Megrendelő a DokuCentrum Kft. tulajdonában bizonyíthatóan kárt okoz, akkor az okozott kárért a polgári jog általános feltételei szerint felelősséggel tartozik. A feladatai elvégzéséhez a DokuCentrum Kft. alvállalkozót vehet igénybe.
 5. A DokuCentrum Kft. a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 munkanappal előbb értesíti. A kiszállítás helyén a megrendelőnek kell gondoskodni a berendezésnek megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásról. Az Üzembe helyezés időpontját felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá Megrendelőnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállítás vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül a Szolgáltató jogosult a felmerült többletköltséget a Megrendelőnek kiszámlázni.
 6. A DokuCentrum Kft. vállalja, hogy a készülék üzembe helyezésekor, a Megrendelő által megjelölt és kiválasztott személyek részére a gép kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal díjmentesen oktatást tart. A Szolgáltató a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.
 1. Rész: Szavatosság és felelősség
 1. A Megrendelő köteles valamennyi termékkel kapcsolatos hatályos érvényes jogszabályt, törvényt, szabályzatot és szabványt betartani. A Megrendelő köteles kielégítő információk, szakértő útján, meggyőződni és bizonyítani, hogy az általa kívánt eredmény az adott körülmények között az adott berendezéssel, termékkel elérhető-e. Ennek hiányában a Megrendelő a DokuCentrum Kft. felé a termék felhasználhatóságával kapcsolatban kifogással, kártérítési igénnyel nem élhet.
 2. A Megrendelő a termék átvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni annak minőségét és mennyiségét. Mennyiségi eltérést a Megrendelő köteles az átvételkor jelezni. A DokuCentrum Kft. később jelzett mennyiségi eltérést nem tud elfogadni. Minőségbeli hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles kifogását a DokuCentrum Kft-vel az észlelést követő 3 (három) munkanapon belül írásban közölni és egyúttal lehetőséget biztosítani a DokuCentrumKft-nek arra, hogy a DokuCentrum Kft., vagy az erre a feladatra közösen felkért szakértői szerv a kérdéses terméket, berendezést megvizsgálhassa. A Megrendelő köteles gondoskodni az elektronikus adatainak megfelelő és rendszeres archiválásáról. A DokuCentrum Kft. kifejezetten kizárja bármilyen adatvesztésből eredő kár vonatkozásában a felelősségét, továbbá minden olyan közvetett vagy következményi kárért, ideértve az elmaradt hasznot is, mely előre nem volt látható.
 3. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozás során esetlegesen elszenvedett károk miatt a Megrendelőnek a fuvarozóval szemben kelligényét érvényesítenie, amennyiben a termék elszállítását a felek megállapodása alapján a Megrendelő végeztette.
 4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a DokuCentrum Kft. termékeit, berendezéseit kizárólag a hatályos jogszabályok által megengedett formában és célra használja, így különösen nem használja azokat olyan célra, mellyel jogszabályt, vagy másnak a jogát vagy jogos érdekét sértené. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a jelen pont megszegéséből adódó valamennyi kárért.
 5. A DokuCentrum Kft. nem vállal felelősséget a gép, berendezés, meghibásodásából eredő sérülésért, károsodásért és anyagveszteségért -kivéve, ha az bizonyítottan a DokuCentrum Kft. mulasztásának következtében történt -, illetve bármilyen ok miatt bekövetkező üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. A DokuCentrum Kft. felelősségét a Megrendelőnek kell bizonyítania. Azon károkért, amelyek üzemzavar következtében vagy a készülékek szervizelésének késleltetett igénybevétele miatt keletkeznek, DokuCentrum Kft. felelősséget nem vállal. Amennyiben a felelősség korlátozása a polgári jog általános szabályai szerint nem lehetséges, úgy az okozott károkért a DokuCentrum Kft. a polgári jogi szabályok szerinti felelősséggel tartozik.
 1. Rész: Felhasználási ioa. szellemi termékek
 1. A terméken, berendezésen futó szoftver a DokuCentrum Kft., vagy olyan harmadik személy szellemi terméke, melyen a DokuCentrum Kft. felhasználói joggal rendelkezik, és azon a DokuCentrum Kft-nek vagy e harmadik személynek van szerzői joga. A DokuCentrum Kft. és az Megrendelő külön szoftverhasználati megállapodást fogad el a szoftver használata vonatkozásában, mely felhasználói jog engedésére a DokuCentrum Kft. jogosultsággal rendelkezik.
 2. A DokuCentrum Kft. a termék, berendezés tulajdonba adásával, vagy használatba adásával a használat tartamára engedélyez a szoftveren nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználói jogot az Megrendelőnek a külön megkötendő felhasználói szerződés rendelkezései értelmében az alap szoftver és az applikációs szoftver vonatkozásában. A felhasználói jog ellenértékét a Szerződés tartalmazza. A termék, berendezés Megrendelő birtokából történő kikerülésével a felhasználói jog automatikusan megszűnik.
 1. Rész: A Szerződés hatálya, megszűnése
 1. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba, és a Szerződésben rögzített határozott vagy határozatlan időre szól.
 2. A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondást indokolni kell, és azt írásban, tértivevényes küldeményként kell a másik fél részére megküldeni.
 3. A határozott időre szóló Szerződést - a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken kívül - a Felek nem jogosultak rendes felmondással felmondani. A határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélküli rendes felmondással, a felmondás napjával kezdődően, 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondást mindenkor írásban, tértivevényes levélként kell a másik fél részére megküldeni. A Szerződéstől elállni, vagy azt a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon kívül megszüntetni kizárólag a Felek közös megegyezésével lehetséges.
 4. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani abban az esetben, ha a másik fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, csődeljárás alapján fizetési moratóriumot kapott, vagy végelszámolásának megindítását közzétették.
 1. Rész: Veaves rendelkezések
 1. A jelen ÁSZF-ből, továbbá a Szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalás útján nem rendezhetők, az ötmillió forint perértéket meg nem haladó ügyekben Felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 2. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával. A felek között csak a levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói címre kell elküldeni. A felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a Szerződésben írt székhelyük címére írt levélben közük. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste", „címzett ismeretlen", „elköltözött" vagy „átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.
 3. A Szerződés módosítása - ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását - csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy a DokuCentrum Kft. harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.
 4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a DokuCentrum Kft. nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a DokuCentrum Kft. az adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.
 5. A DokuCentrum Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani. A DokuCentrum Kft. köteles a módosított változatot postai vagy elektronikus úton a Megrendelő részére kiküldeni, vagy honlapján nyilvánosságra hozni, és erről a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a szerződésre a 16. naptól kezdődően az új feltételek irányadóak. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el és erről a 15 napon belül nyilatkozik, a Felek tárgyalnak a módosításról további 15 napon belül. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a legmagasabb szakmai és etikai normák szerint jár el.
 6. Felek a Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek e kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
 7. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válna, abban az esetben az a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti.